VII EDYCJA PRZYSTANKU ŻORY 10 i 11 sierpnia 2024
Dorzuć się i wpłać symboliczną wejściówkę

Regulamin festiwalu

Przystanek Żory – najważniesze informacje
Przedstawiamy najważniejsze informacje co do imprezy. Poniżej znajduje się szczegółowy Regulamin dla imprezy masowej Przystanek Żory.

 1. Czas trwania Przystanku Żory:
  • Termin: 10 i 11 sierpnia 2024
  • Miejsce: Park Cegielnia
 2. Wstępy na teren imprezy oraz pole namiotowe są darmowe.
 3. Strefa biwaku, czyli możliwość rozłożenia namiotu:
  • pole namiotowe jest bezpłatne
  • biwakowanie odbywać się może tylko w specjalnie wyznaczonej do tego strefie
  • każdy biwakowicz otrzyma identyfikator w postaci opaski festiwalowej
 4. Wjazd pojazdami na teren wydarzenia i pole namiotowe jest zabroniony.
 5. Na teren imprezy zakazuje się wnoszenia:
  • broni i innych niebezpiecznych przedmiotów
  • materiałów wybuchowych
  • wyrobów pirotechnicznych
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych
  • napojów alkoholowych
  • napojów i przedmiotów w szklanych pojemnikach i butelkach
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających
 6. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektów oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 7. Zabrania się palenia ognisk – jest to teren parkowy.
 8. Organizator zapewnia:
  • wyznaczone miejsce do rozłożenia namiotów
  • zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci bezpłatnych toi-toi i umywalek oraz prysznice w cenie 5 zł
  • obecność służb porządkowych oraz medycznych

 

REGULAMIN
festiwalu muzycznego i imprez masowych Przystanek Żory
Park Cegielnia, 10 i 11.08.2024

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) postanawia co następuje:

 

Rozdział 1
Zakres obowiązywania

 

&1

 1. Wprowadza się „Regulamin Przystanku Żory” zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin dotyczy festynu oraz każdej imprezy masowej zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych przez Stowarzyszenie Przystanek Żory na terenie Parku Cegielnia mieszczącego się przy ul. Folwareckiej w Żorach, zwanej dalej Imprezą.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
  1. wstęp osoby na imprezę,
  2. obowiązki uczestnika imprezy,
  3. zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować,
  4. prawa uczestnika imprezy,
  5. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
 5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

Rozdział II
Wstęp na imprezę

 

&2

 1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej, odpowiednio oznakowanych w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Starzy Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
 2. Do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności uprawniają:
  – zaproszenie lub inny dokument, identyfikator, z którego treści wynika uprawnienie danej osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy niedostępnym dla publiczności. Terenem imprezy niedostępnym dla publiczności jest teren na zapleczu sceny.
 3. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 (identyfikator) nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy.

 

&3

 1. Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która ukończyła 13 lat oraz:
  1. jest trzeźwa,
  2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
  3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,
  4. posiada dokument tożsamości,
  5. gdy nie ukończyła 13. roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej.

 

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy

 

&4

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
  2. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej, organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Strarzy Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż przewidziane na imprezę masową

 

Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

 

&5

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
   • broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej, nawet gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
   • materiałów wybuchowych;
   • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
   • różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą one posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli z ostrym zakończeniem, itp.;
   • wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
   • urządzeń laserowych;
   • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
  2. przedmiotów, które można wykorzystać do:
   • zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
   • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
  3. środków i napojów:
   • alkoholowych;
   • odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,
  4. kolorowego proszku, pudru i każdej innej substancji sypkiej, za wyjątkiem kolorowego pudru holi marki „Kolory Holi®”. W przypadku próby wniesienia lub posiadania na imprezie pudru holi innych marek, może on zostać zatrzymany przez Organizatora lub Służby Porządkowe do czasu zakończenia imprezy.
 2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
  • używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
  • używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
  • nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
  • rzucania przedmiotami;
  • spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
  • rozniecania i podsycania ognia,
  • wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  • zaśmiecania terenu imprezy;
  • niszczenia infrastruktury imprezy;
  • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
 3. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
  1. nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy – dotyczy terenu niedostępnego dla publiczności,
  2. nie poddają się czynnościom wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:
   • legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
   • przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
  3. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
  4. są pod widocznym działaniem:
   • alkoholu,
   • środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
  5. nie ukończyły 13. roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
  6. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
  7. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie.
 5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: zaplecza sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia imprezy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

 

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy

 

&6

 1. Uczestnik ma prawo:
  1. przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o:
   • umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
   • udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze,
   • korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  4. korzystać z pomocy medycznej.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
  2. składania skarg,
  3. żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

 

Rozdział VI
Przypisy końcowe

 

&7

 1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora imprezy. W przypadku braku odpowiedniej zgody, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób prowadzących taką działalność poza teren wynajmowany przez Organizatora.

 

&8

 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu, podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności.
 2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

&9

 1. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do:
  1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
  2. unieważnienia zaproszenia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Żory, 5 lipca 2019 r.